Menu

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอาหาร

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอาหารคือข้อบังคับทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้อธิบายการจัดการดูแล การจัดเตรียม และการเก็บรักษาอาหาร ด้วยวิธีสามารถป้องกันความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหาร โดยจะรวมถึงกิจวัตรต่างๆ มากมายที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเกิดอันตรายที่รุนแรงต่อสุขภาพ.

ธุรกิจความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอาหารจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices - GMP) ซึ่งเป็นระบบรับประกันที่มีเป้าหมายในการสร้างความมั่นใจว่า การผลิต บรรจุ บรรจุซ้ำ และเก็บรักษานั้น จะเป็นไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานดังที่ต้องการ GMP จะเกี่ยวข้องกับทั้งการผลิตและระเบียบวิธีการควบคุมคุณภาพ.

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทผู้ผลิตอาหารจะปฏิบัติตาม GMP บริษัทเหล่านี้จะต้องนำวิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาล (Sanitation Standard Operating Procedure - SSOP) ไปใช้ วิธีปฏิบัตินี้จะเป็นบันทึกขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อจะได้แน่ใจว่า การทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และพื้นผิวที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสม ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดเหล่านี้ จะต้องมีรายละเอียดมากพอที่จะไม่ทำให้เกิดการเจือปนบางประเภท.

ขั้นตอนของ SSOP จะใช้ร่วมกับตารางสุขอนามัยหลัก (Master Sanitation Schedule) และโปรแกรมตรวจสอบก่อนปฏิบัติการ (Pre-Operational Inspection Program) ซึ่งจะกลายเป็นแนวทางปฏิบัติการเพื่อสุขอนามัยเบ็ดเสร็จ สำหรับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร แนวทางเหล่านี้คือแกนหลักสำหรับแผนงาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point หรือจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อการวิเคราะห์อันตราย) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด.

NCH Food Safety

บริการ NCH Food Safety จะช่วยบริษัทผู้ผลิตอาหารให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ได้ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ที่เป็นไปตาม GMP และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหารให้แก่บริษัท รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องระเบียบวิธีการด้านสุขอนามัยสำหรับบุคคล.

NCH Food Safety จะช่วยสร้างความมั่นใจว่า โรงงานผลิตอาหารของลูกค้านั้นมีความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคอย่างเหมาะสม และมีอุปกรณ์ที่สำคัญต่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับความช่วยเหลือในเรื่องระเบียบวิธีการด้านสุขอนามัยสำหรับบุคคล.

NCH Food Safety จะช่วยบริษัทผู้ผลิตอาหารในการจัดตั้ง นำไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งโปรแกรมก่อนปฏิบัติการ สำหรับการควบคุมอันตรายเพื่อความปลอดภัยของอาหาร.